ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
ขอแสดงความยินดี กับ นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ คนใหม่
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"

ภารกิจหน่วยงาน

bnhuman

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการภายใน สน. เตรียมการทบทวนยุทธศาสตร์ วท. และ สป. สำหรับจัดทำคำของบประมาณปี 2559

การประชุมเชิงปฏิบัติการภายใน สน. เตรียมการทบทวนยุทธศาสตร์ วท. และ สป. สำหรับจัดทำคำของบประมาณปี 2559 วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรม Royal.....

การประชุมคณะอนุกรรมการสถิติสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา

เรื่องที่น่าสนใจ

bn-rpolicy-most-ops
bn-rcalenda
bn-rstithai
bn-rputt11
bn-rnpoc
bn-rscinews

เอกสารเผยแพร่

ทิศทางองค์กร สป.วท. ปี 2558

นโยบายและยุทธศาสตร์ วท.และ สป.วท.

ปฏิทินงบประมาณประจำปี 2559 วท. และ สป.

รายงานผลสำรวจความคิดเห็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับกลยุทธ์ สป.วท. ประจำปี 2557

โครงการสำคัญ

 

รางวัลเชิดชูเกียรติ

อุทัยวรรณ  จงรุจิโรจน์ชัย
นางสาวอุทัยวรรณ  จงรุจิโรจน์ชัย
คนดีศรี วท. ประจำปี 2557


       

Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่