ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy) ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

สัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ STEM ของโครงการ วมว.

อุทัยวรรณ  จงรุจิโรจน์ชัย
นางสาวอุทัยวรรณ  จงรุจิโรจน์ชัย
คนดีศรี วท. ประจำปี 2557

นิคม  ปัญญาทวีกิจไพศาล
นายนิคม  ปัญญาทวีกิจไพศาล
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2551

เอกสารเผยแพร่

ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2558

รายงานผลการดำเนินงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของ สป.วท.

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของ วท.

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2557 และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของ สป.วท. พ.ศ. 2557-2560

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2557

งบประมาณการพัฒนากำลังคนด้าน วทน. ปี 2557

งบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนา วท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ผลการสำรวจความคิดเห็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

โครงการสำคัญ

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่