ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์

ภารกิจหน่วยงาน

bnhuman

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21 มีนาคม 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2559 ซึ่งเวียนมาครบรอบปีที่ 37.....

ผอ.สน. ร่วมกับ ผตร.วท. ตรวจราชการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบศูนย์ปฏิบัติการ วท. เพื่อการรายงานผลตามข้อสั่งการ

เรื่องที่น่าสนใจ

bn-rpolicy-most-ops
bn-rcalenda
bn-rstithai
bn-rputt11
bn-rnpoc
bn-rscinews

เอกสารเผยแพร่

กรอบกลยุทธ์ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ทิศทางองค์กร สป.วท. ปี 2558

นโยบายและยุทธศาสตร์ วท.และ สป.วท.

ปฏิทินงบประมาณประจำปี 2559 วท. และ สป.

โครงการสำคัญ

 

รางวัลเชิดชูเกียรติ

อุทัยวรรณ  จงรุจิโรจน์ชัย
นางสาวอุทัยวรรณ  จงรุจิโรจน์ชัย
คนดีศรี วท. ประจำปี 2557


       

Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่