วิสัยทัศน์  :

เป็นหน่วยงานบูรณาการงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

พันธกิจ :

1. สนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อย่าง ต่อเนื่อง

2. กำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตาม ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนด้านการอุดมศึกษา แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรมของประเทศ และ แผนอื่นๆ

3. ส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา และจัดทำข้อเสนอนโยบายและแผนด้านการ อุดมศึกษา เพื่อผลิต พัฒนากำลังคนของประเทศ และจัดการศึกษาตลอดชีวิต

4. จัดทำมาตรฐานการอุดมศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

5. จัดทำฐานข้อมูลการอุดมศึกษา รวมทั้งวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้ สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการอุดมศึกษา

6. สนับสนุนการกำกับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายและมาตรฐานการ อุดมศึกษา

ทั้งนี้ ได้นับรวมสำนักงานรัฐมนตรีในการจัดทำแผนที่เกี่ยวกับงบประมาณของสำนักงานปลัด กระทรวงฯ ด้วย โดยสำนักงานรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง

หน้าที่และอำนาจของสำนักงานปลัดกระทรวง 

มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวง  รวมทั้งร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง  กำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บท  แผนด้านการอุดมศึกษา  แผนด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  และแผนอื่น  ส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา  จัดทำข้อเสนอนโยบายและแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ  จัดการศึกษาตลอดชีวิต  จัดทำมาตรฐานการอุดมศึกษา  การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  จัดทำฐานข้อมูลการอุดมศึกษา  รวมทั้งวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว  เพื่อให้สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการอุดมศึกษา  สนับสนุนการกำกับ  ตรวจสอบติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  และทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  ตลอดจนรับผิดชอบราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ  มีปลัดกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย  แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง

Excutive Soranit2019 2

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ปลัดกระทรวง
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

m01
 

นายศุภชัย ปทุมนากุล
นายศุภชัย ปทุมนากุล
รองปลัดกระทรวง
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.รองปลัดกระทรวง

m01
 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
 

sunee57-1

นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


m01
 

PasitLorterapong
รองศาสตราจารย์ พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์
ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nutnapa Ruenobcheoy
นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

m01
 

 

ผู้ช่วยปลัดกระทรวง

m01
 

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
Office of the Permanent Secretary (OPS) , MHESI Thailand

Call Center : 1313 

  • อาคารพระจอมเกล้า ถนนโยธี

           ที่ตั้ง 75/47 อาคารพระจอมเกล้า ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2 333 3700 โทรสาร. 0 2 333 3833

 

 

  • อาคาร อาคารอุดมศึกษา 1, อุดมศึกษา 2

           ที่ตั้ง 328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2 610 5200 โทรสาร. 0 2 354 5524-6