หน้าที่และอำนาจของสำนักงานปลัดกระทรวง 

มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวง  รวมทั้งร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง  กำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บท  แผนด้านการอุดมศึกษา  แผนด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  และแผนอื่น  ส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา  จัดทำข้อเสนอนโยบายและแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ  จัดการศึกษาตลอดชีวิต  จัดทำมาตรฐานการอุดมศึกษา  การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  จัดทำฐานข้อมูลการอุดมศึกษา  รวมทั้งวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว  เพื่อให้สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการอุดมศึกษา  สนับสนุนการกำกับ  ตรวจสอบติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  และทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  ตลอดจนรับผิดชอบราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ  มีปลัดกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย  แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง