แนะนำหน่วยงาน

วิสัยทัศน์  :

เป็นหน่วยงานบูรณาการงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

พันธกิจ :

1. สนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อย่าง ต่อเนื่อง

2. กำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตาม ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนด้านการอุดมศึกษา แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรมของประเทศ และ แผนอื่นๆ

3. ส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา และจัดทำข้อเสนอนโยบายและแผนด้านการ อุดมศึกษา เพื่อผลิต พัฒนากำลังคนของประเทศ และจัดการศึกษาตลอดชีวิต

4. จัดทำมาตรฐานการอุดมศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

5. จัดทำฐานข้อมูลการอุดมศึกษา รวมทั้งวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้ สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการอุดมศึกษา

6. สนับสนุนการกำกับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายและมาตรฐานการ อุดมศึกษา

ทั้งนี้ ได้นับรวมสำนักงานรัฐมนตรีในการจัดทำแผนที่เกี่ยวกับงบประมาณของสำนักงานปลัด กระทรวงฯ ด้วย โดยสำนักงานรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง

หน้าที่และอำนาจของสำนักงานปลัดกระทรวง 

มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวง  รวมทั้งร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง  กำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บท  แผนด้านการอุดมศึกษา  แผนด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  และแผนอื่น  ส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา  จัดทำข้อเสนอนโยบายและแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ  จัดการศึกษาตลอดชีวิต  จัดทำมาตรฐานการอุดมศึกษา  การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  จัดทำฐานข้อมูลการอุดมศึกษา  รวมทั้งวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว  เพื่อให้สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการอุดมศึกษา  สนับสนุนการกำกับ  ตรวจสอบติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  และทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  ตลอดจนรับผิดชอบราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ  มีปลัดกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย  แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง


Excutive Soranit2019 2

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ปลัดกระทรวง
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

m01
 

นายศุภชัย ปทุมนากุล

ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล
รองปลัดกระทรวง
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์
รองปลัดกระทรวง
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

m01
 

sunee57-1

นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

sunee57-1

ดร. จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง


m01
 

Pasit Lorterapong

รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์
ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nutnapa Ruenobcheoy

นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

m01
 

นายวันนี นนท์ศิริ

นายวันนี นนท์ศิริ
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

m01
 

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
Office of the Permanent Secretary (OPS) , MHESI Thailand

Call Center : 1313 

  • อาคารพระจอมเกล้า ถนนโยธี

           ที่ตั้ง 75/47 อาคารพระจอมเกล้า ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2 333 3700 โทรสาร. 0 2 333 3833

 

 

  • อาคาร อาคารอุดมศึกษา 1, อุดมศึกษา 2

           ที่ตั้ง 328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2 610 5200 โทรสาร. 0 2 354 5524-6

 

 

 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

มาตรา 7

          มาตรา 7 ข้อมูลที่หน่วยงานรัฐต้องประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

 

มาตรา 9

          มาตรา 9 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องมีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

คำประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมีการกำกับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

---------------------------------

เพื่อให้การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ ดังต่อไปนี้

๑. ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

    นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตามคำสั่งหรือในนามของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

    สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเท่าที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย หรือหน้าที่และอำนาจของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และจะดำเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

๓. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

    สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย หรือหน้าที่และอำนาจของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยครอบคลุมกรณีดังต่อไปนี้

     ๑. กรณีที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลอื่นภายในประเทศใช้ข้อมูลส่วนบุคคล จะจัดทำข้อตกลงกับผู้ที่รับหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เพื่อกำหนดสิทธิและหน้าที่ให้สอดคล้องตามกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

     ๒. กรณีที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ จะปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

๔. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

    สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ไว้กับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือภาระผูกพันตามสัญญาหรือตามที่กฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

๕. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

    สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จำเป็นต่อการประมวลผลและจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อครบกำหนดระยะเวลา โดยปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

๖. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

    สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะจัดให้มีมาตรการดูแลและตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้สิทธิของตนได้ตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนที่จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้ดำเนินการได้

๗. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

    สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลและการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยมิชอบ

๘. การปรับปรุงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

    สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย (Policy) แนวปฏิบัติ (Guidelines) ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedures) และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ อาจดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า เพื่อความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยสามารถเข้าเยี่ยมชมผ่านเว็บไซต์ www.ops.go.th/pdpa ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๙. การปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และช่องทางการติดต่อสื่อสาร

    เจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต้องให้ความสำคัญและรับผิดชอบในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้

ที่อยู่     สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
             ๗๕/๔๗ ถนนพระราม ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ หรือ
             ๓๒๘ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐

อีเมล    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                                                                      ประกาศ ณ วันที่  ๒๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

                                                                             (ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล)

                                                        ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

คลิกดาวน์โหลดประกาศ