(ร่าง) ประกาศกระทรวง เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ
หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค
พ.ศ. ....

logo PS22

เอกสาร    (ร่าง) ประกาศกระทรวง เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค พ.ศ. ....

 


      Scan  QR Code เพื่อตอบแบบสอบถาม

 (ร่าง) ประกาศกระทรวง เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ

หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค
พ.ศ. ....

ร่าง 4 หลัก
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSco1u4gVmUW-5yo-SvANlTx9osHISCR0ziA07LMiyZxptQ73w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628

 

 

สป.อว.(ภารกิจด้านการอุดมศึกษา)

ถนนศรีอยุธยา. ราชเทวี. กรุงเทพฯ 10400