การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงความร่วมมือในการจัดการศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม พ.ศ. .... ระหว่างวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างกฎกระทรวงความร่วมมือในการจัดการศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม พ.ศ. ....
https://drive.google.com/file/d/1LnWO5hk2gZYaVmAHP26AxhM0sWCAQDSA/view?usp=sharing

สรุปสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงความร่วมมือในการจัดการศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม พ.ศ. ....
https://drive.google.com/file/d/1CorKdIYscAsf4JYYtt00kdRKjSTYmIUb/view?usp=sharing

 

แบบรับฟังความคิดเห็น
แบบรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงความร่วมมือในการจัดการศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม พ.ศ. ....