งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564  ดาวน์โหลด

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  ดาวน์โหลด

1.เงินสดคงเหลือ  ดาวน์โหลด

2.งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร  ดาวน์โหลด

3.ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

3.1 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ   ดาวน์โหลด

3.2 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ดาวน์โหลด

4.ลูกหนี้เงินยืม-นอกธนาคารพาณิชย์   ดาวน์โหลด