Flow1

 

คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (N)

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ต้องดำเนินการให้เป็นไปตาม (1) พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (2) กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2561 (3) กฎกระทรวงกำหนดลักษณะเนื้อที่ที่ดินที่จะใช้เป็นที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 (4) กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 และ (5) ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ตามข้อ 5 (3)(ก) และ (ข) และรายละเอียดการจัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อ 6(6) และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยการพิจารณาออกใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมีขั้นตอนในการพิจารณา ดังนี้

ขั้นที่ 1 : ตรวจสอบคำขอเอกสารหลักฐาน

1.ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พร้อมทั้งโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ข้อกำหนดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สาขาวิชาที่เปิดสอน และเอกสารและหลักฐานตามที่กำหนดไว้ในแบบ รกอ. 01 ท้ายกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2561

2.พนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพร้อมทั้งโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ข้อกำหนดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สาขาวิชาที่เปิดสอน และเอกสารและหลักฐานตามข้อ 1. และแจ้งผู้ขอรับ ใบอนุญาตฯ ใน 2 กรณี

2.1 กรณีที่คำขอรับใบอนุญาตฯ ถูกต้อง และเอกสารและหลักฐานครบถ้วนแล้ว

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จะออกใบรับคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้แก่ผู้ขอรับ ใบอนุญาตฯ ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อแสดงว่าได้รับคำขอรับใบอนุญาตฯ ไว้แล้ว และจะดำเนินการเสนอคำขอรับใบอนุญาตฯ ดังกล่าว พร้อมด้วยโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ข้อกำหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สาขาวิชาที่เปิดสอน และเอกสารและหลักฐานให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

2.2 กรณีที่คำขอรับใบอนุญาตฯ ไม่ถูกต้อง หรือเอกสารและหลักฐานไม่ครบถ้วน

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จะแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ทราบทันทีหรือภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ เพื่อแก้ไขหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด นับแต่วันที่ผู้ขอรับใบอนุญาตได้รับแจ้งเป็นหนังสือ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ถูกต้องหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จะคืนคำขอรับใบอนุญาตฯ รวมถึงเอกสาร และหลักฐานให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคำขอรับใบอนุญาตฯ ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งคืนคำขอรับใบอนุญาตฯ โดยทำเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิง ยื่นต่อสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการคืนคำขอรับใบอนุญาตฯ หรือจะยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ใหม่ก็ได้

ขั้นที่ 2 : การพิจารณาการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

การพิจารณาการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จะพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตฯ โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ข้อกำหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สาขาวิชาที่เปิดสอน และเอกสารและหลักฐาน โดยผ่านคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ชุด ตามลำดับ ได้แก่ (1) คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ (2) คณะอนุกรรมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ (3) คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งผลการพิจารณาจำแนกตามกรณีได้ ดังนี้

1. กรณีที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า คำขอรับใบอนุญาตฯ โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ข้อกำหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สาขาวิชาที่เปิดสอน รวมถึงเอกสารและหลักฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ทราบ เพื่อให้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ดำเนินงานตามแผนงานจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทั้งนี้ ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต่อสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ทุก 3 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือว่าคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นว่า คำขอรับใบอนุญาตฯ โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ข้อกำหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สาขาวิชาที่เปิดสอน รวมถึงเอกสารและหลักฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

2. กรณีที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า คำขอรับใบอนุญาตฯ โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนข้อกำหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สาขาวิชาที่เปิดสอน รวมถึงเอกสารและหลักฐานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ และจะดำเนินการตามแต่ละกรณี ดังนี้

2.1 กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้ปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาดังกล่าว และคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า การปรับปรุงแก้ไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแล้ว รวมทั้งให้ความเห็นชอบโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ทราบ เพื่อให้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ดำเนินงานตามแผนงานจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต่อสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ทุก 3 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือว่าคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นว่า คำขอรับใบอนุญาตฯ โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ข้อกำหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สาขาวิชาที่เปิดสอน รวมถึงเอกสารและหลักฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

2.2 กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้ปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาดังกล่าวแล้ว แต่คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า การปรับปรุงแก้ไขไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะให้คำแนะนำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เพื่อพิจารณาไม่อนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

2.3 กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่ปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ไม่ประสงค์ที่จะให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาต่อไป สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จะคืน คำขอรับใบอนุญาตฯ โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ข้อกำหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สาขาวิชาที่เปิดสอน รวมถึงเอกสารและหลักฐานให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคำขอรับใบอนุญาตฯ พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งคืนคำขอรับใบอนุญาตฯ โดยทำเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิง ยื่นต่อสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการคืนคำขอรับใบอนุญาตฯ หรือจะยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯใหม่ก็ได้

3. กรณีที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า คำขอรับใบอนุญาตฯ โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ข้อกำหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สาขาวิชาที่เปิดสอน รวมถึงเอกสารและหลักฐานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในสาระสำคัญและผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่อาจปรับปรุงแก้ไขได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะให้คำแนะนำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เพื่อพิจารณาไม่อนุญาต ให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ขั้นที่ 3 : การพิจารณาความก้าวหน้าตามแผนงานจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

1.กรณีที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนงานจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแล้วเห็นว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้ดำเนินงานไปตามแผนงานฯ ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะให้คำแนะนำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เพื่อพิจารณาอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

2.กรณีที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนงานจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแล้วเห็นว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานฯ ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบได้ คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะแจ้งให้ผู้ขอรับใบอุญาตฯ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดหากผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามแผนงานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้คำแนะนำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เพื่อพิจารณาอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

3.กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานฯที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบได้ เนื่องจากมีเหตุสุวิสัย หรือเหตุอันมิใช่ความผิดของผู้ขอรับใบอนุญาต หรือเป็นการแก้ไขที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของแผนงานฯ ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ อาจเสนอขอปรับปรุงแก้ไขแผนงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาหากคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ปรับปรุงแก้ไขได้ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ เสนอแผนงานฯให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบใหม่

4.กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามแผนงานฯ ตามข้อ 2 หรือข้อ 3 ในขั้นที่ 3 นี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ คณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจให้คำแนะนำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เพื่อพิจารณาไม่อนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอีกได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าว รวมแล้วต้องไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ได้รับแจ้งเป็นหนังสือว่าคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแผนงาน

ขั้นที่ 4 : กระบวนการออกใบอนุญาตของรัฐมนตรี

เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ทราบ เป็นหนังสือภายใน 7 วัน นับแต่วันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ มีคำสั่ง

ทั้งนี้ รวมระยะเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาต ทั้งสิ้น 390 วันทำการ ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็นระยะเวลาดำเนินการตามขั้นตอนปกติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ โดยเริ่มนับจากที่เอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่นับรวมระยะเวลาในการชี้แจงหรือแสดงข้อมูลเอกสารเพิ่มเติม ระยะเวลาที่ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินการตามแผนงานโครงการ ระยะเวลาในการปรับแผน หรือปรับปรุงการดำเนินงาน และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ

ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมายื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วยตนเอง ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ภายในวันและเวลาราชการ กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ได้มายื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองขอให้ ผู้ขอรับใบอนุญาตฯมอบอำนาจให้ผู้ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานแทนมีอำนาจลงนามในบันทึกสองฝ่ายด้วย ในกรณีที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ตรวจสอบพบว่าเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯจะไม่สามารถรับคำขอได้ เนื่องจากผู้ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานแทนไม่มีอำนาจลงนามในบันทึกสองฝ่ายดังกล่าวได้
 

ช่องทางการให้บริการ

 สถานที่ให้บริการ

(หมายเหตุ: -)

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สป.อว.)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

 

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 390 วันทำการ

ลำดับ

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของคำขอและรายการเอกสารประกอบคำขอ(หมายเหตุ ระยะเวลาให้บริการ 1 วันทำการ นับจากที่ได้รับคำขอ)

(หมายเหตุ: (สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา))

1 วันทำการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

2)

การพิจารณา

คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของแผนงาน โครงการและแจ้งผลการพิจารณา (หมายเหตุ : พิจารณาโดยคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 3 ชุด ตามลำดับ ได้แก่
 1.คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ
 2.คณะอนุกรรมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
 3.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
-กรณีเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
-กรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข จะดำเนินการแล้วแต่กรณีตามกฎกระทรวงกำหนด

(หมายเหตุ: -)

187 วันทำการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

3)

การพิจารณา

คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมจากความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนงาน โครงการ(การก่อสร้างทางกายภาพ การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ และบุคลากรทางวิชาการ รวมท้ังความพร้อมด้านการเงิน) (หมายเหตุ จะเริ่มนับเวลา เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ตามแผนงานการจัดการศึกษาที่จะเปิดดำเนินการในปีแรก
-พิจารณาโดยคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 3 ชุด ตามลำดับ
-ไม่นับระยะเวลาที่ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินงานตามแผนฯ
-ไม่นับระยะเวลาที่ผู้ขอรับใบอนุญาตปรับแผนฯ เพื่อขอความเห็นชอบใหม่

(หมายเหตุ: (สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา))

172 วันทำการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

4)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว  จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ทราบ เป็นหนังสือภายใน 7 วัน นับแต่วันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ มีคำสั่ง

(หมายเหตุ: (สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา))

30 วันทำการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ

ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

1)

โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ฉบับจริง 5 ชุด

สำเนา 0 ชุด

หมายเหตุ (โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งประกอบด้วย รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และแผนงานจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน)

-

2)

ข้อกำหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ฉบับจริง 2 ชุด

สำเนา 0 ชุด

หมายเหตุ -

-

3)

สาขาวิชาที่จะเปิดสอน

ฉบับจริง 1 ชุด

สำเนา 0 ชุด

หมายเหตุ -

-

4)

หลักสูตรการศึกษาตามแผนงานจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในระยะเวลาหนึ่งปีแรกที่เปิดการเรียนการสอน

ฉบับจริง 1 ชุด

สำเนา 0 ชุด

หมายเหตุ -

-

5)

เอกสารหรือหลักฐานแสดงการได้รับพระราชทานพระบรม           ราชานุญาต ในกรณีที่ชื่อสถาบันอุดมศึกษาเป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต

ฉบับจริง 1 ชุด

สำเนา 0 ชุด

หมายเหตุ -

-

6)

บัตรประจำตัวประชาชน

ฉบับจริง 1 ฉบับ

สำเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ (สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาตกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนผู้ขอรับใบอนุญาต 1 ฉบับ
ต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องของบุคคลนั้นทุกรายการทุกหน้า)

กระทรวงมหาดไทย

7)

สำเนาทะเบียนบ้าน

ฉบับจริง 1 ฉบับ

สำเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ (สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาตกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนผู้ขอรับใบอนุญาต 1 ฉบับ
ต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องของบุคคลนั้นทุกรายการทุกหน้า)

กระทรวงมหาดไทย

8)

รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ของผู้ขอรับใบอนุญาตและ/หรือของบุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนผู้ขอรับใบอนุญาต ขนาด 5 × 6 เซนติเมตร

ฉบับจริง 3 ชุด

สำเนา 0 ชุด

หมายเหตุ (ถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ยื่นคำขอ)

-

9)

เอกสารแสดงฐานะทางการเงินของผู้ขอรับใบอนุญาต เช่น สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร/สำเนา Bank Statement ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน

ฉบับจริง 0 ฉบับ

สำเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องทุกรายการ ทุกหน้า และถ้าได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อความอย่างอื่นเมื่อใดก็ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย)

-

10)

1.สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่จะใช้เป็นที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (โฉนดที่ดิน) 2.หลักฐานแสดงให้เห็นว่าเมื่อได้รับใบอนุญาตแล้วจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้ เช่น สัญญาจะซื้อจะขาย หรือสามารถโอนสิทธิตามสัญญาเช่าที่ดินจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้ตามมาตรา 12 เช่น สัญญาเช่าที่ดินจากส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ

ฉบับจริง 0 ฉบับ

สำเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องทุกรายการทุกหน้า และถ้าได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อความอย่างอื่นเมื่อใดก็ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย)

กระทรวงมหาดไทย

11)

เอกสารแสดงราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินของทางราชการ

ฉบับจริง 0 ฉบับ

สำเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง)

กระทรวงมหาดไทย

12)

ผังแม่บทพร้อมสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของผู้ออกแบบผังแม่บท

ฉบับจริง 0 ฉบับ

สำเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง)

-

13)

แบบแปลนอาคารและสิ่งปลูกสร้างสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของผู้ออกแบบแปลนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

ฉบับจริง 0 ฉบับ

สำเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง)

-

14)

เอกสารแสดงราคาประเมินอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - กรณีเป็นอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใหม่ให้ใช้ราคาก่อสร้างตามความเป็นจริง หรือหากมีความจำเป็นอาจใช้ราคาประเมินของบริษัทประเมินราคาทรัพย์สินที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   - กรณีเป็นอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเดิมให้ใช้ราคาประเมินไม่เกินสองปีของบริษัทประเมินราคาทรัพย์สินที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ฉบับจริง 0 ฉบับ

สำเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง)

-

15)

สำเนาใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร สำหรับอาคารที่ใช้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ถ้ามี)

ฉบับจริง 0 ฉบับ

สำเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง)

-

16)

สำเนาใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร สำหรับอาคารที่ใช้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ถ้ามี)

ฉบับจริง 0 ฉบับ

สำเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง)

-

17)

เอกสารแสดงการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ของอาคารจาก      ผู้ตรวจสอบที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ฉบับจริง 0 ฉบับ

สำเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง)

-

18)

รายชื่อบุคคลซึ่งประสงค์จะแนะนำให้รัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา 28(1) และ (3)

ฉบับจริง 1 ฉบับ

สำเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ -

-

19)

หนังสือแสดงความยินยอมการเป็นนายกสภาสถาบันและกรรมการสภา

ฉบับจริง 1 ฉบับ

สำเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ -

-

20)

ประวัติย่อ (ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงานรายชื่อบุคคลซึ่งประสงค์จะแนะนำให้รัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบัน)

ฉบับจริง 0 ฉบับ

สำเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องของบุคคลนั้น)

-

21)

ทะเบียนบ้านบุคคลที่ประสงค์จะให้เป็นนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบัน

ฉบับจริง 1 ฉบับ

สำเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ -

-

22)

รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ของบุคคลที่ประสงค์จะให้เป็นนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบัน ขนาด  5 × 6 เซนติเมตร

ฉบับจริง 3 ฉบับ

สำเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ยื่นคำขอ)

กระทรวงมหาดไทย

23)

หนังสือรับรองนิติบุคคล

ฉบับจริง 0 ฉบับ

สำเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (-ออกให้ไม่เกินหกเดือน
- ต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องและถ้าได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อความเป็นอย่างอื่นเมื่อใดก็ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย)

กระทรวงพาณิชย์

24)

สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนของนิติบุคคล

ฉบับจริง 0 ฉบับ

สำเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ (ต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องและถ้าได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อความเป็นอย่างอื่นเมื่อใดก็ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย)

กระทรวงพาณิชย์

25)

มติที่ประชุมกรรมการนิติบุคคลที่เห็นชอบให้ขออนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ฉบับจริง 1 ฉบับ

สำเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ -

-

26)

หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งรับรองโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์

ฉบับจริง 1 ฉบับ

สำเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ -

-

27)

บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนนิติบุคคล

ฉบับจริง 1 ฉบับ

สำเนา 0 ฉบับ

หมายเหตุ (ต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องของบุคคลนั้นทุกรายการทุกหน้า)

-

 

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

1)

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

(หมายเหตุ: -)

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ

1)

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทรศัพท์ 02 039 5587-5590

(หมายเหตุ: -)

2)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สายด่วย โทร.1313)เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทรศัพท์ 02 039 5587-5590

(หมายเหตุ: (-))

3)

ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 .พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 .พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

4)

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ

(หมายเหตุ: (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป...)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.))

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

1)

คำขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (แบบ รกอ.01)

(หมายเหตุ: (เอกสารท้ายกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.. 2561เอกสารแนบท้ายกฎกระทรวง))

2)

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(หมายเหตุ: -)

3)

กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2561

(หมายเหตุ: -)

4)

กฎกระทรวงกำหนดเนื้อที่ที่ดินที่จะใช้เป็นที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2549

(หมายเหตุ: -)

5)

กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2549

(หมายเหตุ: -)

6)

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ตามข้อ 5(3) (ก) และ (ข) และรายละเอียดการจัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อ 6(6)

(หมายเหตุ: -)

7)

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำบัญชี และรายงานงบการเงินประจำปีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558

(หมายเหตุ: -)

8)

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้จัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามข้อ 5(1)

(หมายเหตุ: -)

หมายเหตุ

-

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ

www.info.go.th

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 19/11/2563