ปกคมอการจดซอจดจางเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด การจัดทำคู่มือปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด ตัวอย่างเอกสารการจัดจ้าง

ดาวน์โหลด ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อ

 

ปกรายงานการเงน

ดาวน์โหลด รายละเอียดรายงานการเงินในระบบ GFMIS ณ 30 กันยายน 2562

ดาวน์โหลด สรุปงบกระทบยอดเงินฝากในธนาคารเงินในงบประมาณ ณ 30 กันยายน 2562