รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่างกฎกระทรวงข้อมูลการอุดมศึกษา พ.ศ. ....

 

logo PS22

 

เอกสาร.  รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่างกฎกระทรวงข้อมูลการอุดมศึกษา พ.ศ. ....

 

 

สป.อว.(ภารกิจด้านการอุดมศึกษา)

ถนนศรีอยุธยา. ราชเทวี. กรุงเทพฯ 10400