ปกคมอการจดซอจดจางเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด การจัดทำคู่มือปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด ตัวอย่างเอกสารการจัดจ้าง

ดาวน์โหลด ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อ

 

ปกรายงานการเงน

ดาวน์โหลด รายละเอียดรายงานการเงินในระบบ GFMIS ณ 30 กันยายน 2562

ดาวน์โหลด สรุปงบกระทบยอดเงินฝากในธนาคารเงินในงบประมาณ ณ 30 กันยายน 2562

 

Subcategories

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประจำปี

ร่างกฏหมายกระทรวง

ประกาศ (ร่าง) พระราชบัญญัติ , กฏกระทรวง ที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นตามแบบรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ของกระทรวง