โครงการประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์ร่างกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

   -  ร่างกฏหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา จำนวน 7 ฉบับ

   -  แบบแสดงความคิดเห็นร่างกฏหมายลำดับรอง (รูปแบบ Google Form)

   -  แบบแสดงความคิดเห็นร่างกฏหมายลำดับรอง  (รูปแบบ ไฟล์เอกสาร)

กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอดุมศึกษา (กคอ.)
เลขที่ 328 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ชั้น 12 อาคารอุดมศึกษา 2 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-039-5611-12, 02-039-5616-39
โทรสาร 02-039-5664

Subcategories

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประจำปี

ร่างกฏหมายกระทรวง

ประกาศ (ร่าง) พระราชบัญญัติ , กฏกระทรวง ที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นตามแบบรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ของกระทรวง