รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่างกฎกระทรวงข้อมูลการอุดมศึกษา พ.ศ. ....

 

logo PS22

 

เอกสาร.  รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นประกอบการพิจารณาร่างกฎกระทรวงข้อมูลการอุดมศึกษา พ.ศ. ....

 

 

สป.อว.(ภารกิจด้านการอุดมศึกษา)

ถนนศรีอยุธยา. ราชเทวี. กรุงเทพฯ 10400

Subcategories

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประจำปี

ร่างกฏหมายกระทรวง

ประกาศ (ร่าง) พระราชบัญญัติ , กฏกระทรวง ที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นตามแบบรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ของกระทรวง