(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

logo PS22

เอกสาร.  (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กมอ. 

เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ที่

 

F253558C 3CF9 48F5 B84A EEC7BF23874C

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiOwhSOhzZ6KalnCA4xd26eIADIAr

 

แสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2564 - วันที่ 6 เมษายน  2564

 


สป.อว.(ภารกิจด้านการอุดมศึกษา)

ถนนศรีอยุธยา. ราชเทวี. กรุงเทพฯ 10400

Subcategories

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประจำปี

ร่างกฏหมายกระทรวง

ประกาศ (ร่าง) พระราชบัญญัติ , กฏกระทรวง ที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นตามแบบรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ของกระทรวง