home icon contact icon B search icon B

 

DSC 1797

 

       เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 น. นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ผตร.อว.) และคณะ ได้ตรวจราชการโครงการยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลางตะวันตกด้วย BCG โมเดล ของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบที่ 1) โดยมีนางสาวรจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ รายงานผลการดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว.

 

               DSC 1783 DSC 1772  DSC 1765               

               DSC 1788 DSC 1774  DSC 1803