home icon contact icon B search icon B

 

3

     

         เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ผตร.อว.) และคณะ ได้ตรวจราชการโครงการการสร้างมาตรฐานเครื่องวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) แบบ Low Cost Sensor จากงานวิจัย ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบที่ 1) โดยมีนายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการ วช. นางสาวกรรณิกา ดุรงคเดช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ รายงานผลการดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว.

 

                                                      5 2

                                                      6 4