กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ EECi

default image

ประกาศคณะกรรมการนโยบายพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่องเสร็จที่ ๑๐๙๕/๒๕๖๐

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการ ในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน พ.ศ.๒๕๖๐

ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่องเสร็จที่ ๔๔๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายายน ๒๕๖๐

Please publish modules in offcanvas position.