justice

วิสัยทัศน์
สป.วท. เป็นองค์กรบริหารจัดการและขับเคลื่อนการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมทุกภาคส่วน
โดยมุ่งให้โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของประเทศอยู่ในลําดับ 1 ใน 30 ของโลก ภายในปี 2564

 

พันธกิจ 

1. เพิ่มจำนวนกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสับสนุนยุทธศาสตร์ประเทศด้านการวิจัยและพัฒนา
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรุ่นใหม่ (Innovation startup)  
3. สร้างความเข้มแข็งและขยายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐนและอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
4. ประยุกต์ใช้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยัและนวัตกรรม เพื่อยกระดับสินค้าชุมชน และคุณภาพชีวิตของประชาชน
5. สร้างความเข้มแข็งและขยายความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยัและนวัตกรรม
6. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นโครงสร้างหลักในการจัดการขององค์กร
7. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงเข้าใจประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
8. เสนอแนะนโยบาย  ประสาน และจัดทำยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  

สำนักบริหารกลาง   มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1 ดำเนินการเกี่ยวกับบริหารงานทั่วไปของสำนักงานปลัดกระทรวง รวมถึงงานช่วยอำนวยการ ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ใน อำนาจของกระทรวง รวมทั้งงานให้คำปรึกษาแนะนำทางกฎหมายแก่หน่วยงานในสังกัด
2 ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การและจัดระบบงาน
3 ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของสำนักงานปลัดกระทรวงและของกระทรวง
4 ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการเสริมสร้างวินัยและระบบ คุณธรรม
5 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมและการปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6 บริหารงานทั่วไปของสำนักงานปลัดกระทรวงและของกระทรวง ซึ่งมิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ
7 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

 

"มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี"


 

 

tee

ว่าที่ ร.ต.หญิง วัชรินธร ยิ่งเจริญวัฒนากิจ
นิติกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายchakrich

นายชาคริช สุขสมสิน
นิติกรชำนาญการ

 nuntaporn

นางนันทพร โฆษิตชัยวัฒน์
นิติกรชำนาญการ

 rachada

นางรัชดา พรหมประสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานnantakarn
นางสาวนันทการณ์ เกตุลา
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

กลุ่มงานกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 02 333 3807
โทรสาร 02 333 3839
E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mapops

Please publish modules in offcanvas position.