เรียน สถาบันอุดมศึกษา 

        สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งมติ ครม. ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว3032 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 เรื่อง การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลหรือเข้ารับบริการภาครัฐในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

ผู้เผยแพร่ อัญชลี

สำนักผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

โทร 0 2333 3700 ต่อ 5011

ลิงก์เว็บไซต์ภายใน