เรียน  สถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัยในสังกัดและกำกับ(ที่มีโรงพยาบาล)

 

                             สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 3148 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อกรณี ติดโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 4) 

                            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

ผู้เผยแพร่  จิตรานุช

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทร 0 2333 3700 ต่อ 5011,5013

ลิงก์เว็บไซต์ภายใน