AFEWGERR

 รมว.อว. เยี่ยมชมความพร้อมของโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ โดยปรับอาคารหอพักนักกีฬาเป็นโรงพยาบาลสนามต้นแบบ พร้อมมีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งวางมาตรการและมีระบบเฝ้าระวังตามมาตรฐานสากล เตรียมรองรับการส่งต่อผู้ป่วยโรคโควิด-19 หลังอาการทุเลาเพื่อรอให้หมดเชื้อก่อนส่งกลับบ้านและเยี่ยมชมหอป่วยวิกฤตของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งหารือถึงการดำเนินงานของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ในกำกับ อว. กับการบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียง

 c80de2f0f4f2ce16c3725f820987094c5 42646799 ๒๑๐๑๒๓ 30c80de2f0f4f2ce16c3725f820987094c5 42646799 ๒๑๐๑๒๓ 21

23 มกราคม 2564 : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะผู้บริหารหน่วยงานในกำกับ อว. เดินทางไปเยี่ยมชมความพร้อมของโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี, นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง, ศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดี, ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์, คณบดีคณะแพทยศาสตร์, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนาม แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลพร้อมด้วยผู้บริหารฝ่ายปกครองของจังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับ

c80de2f0f4f2ce16c3725f820987094c5 42646799 ๒๑๐๑๒๓ 7c80de2f0f4f2ce16c3725f820987094c5 42646799 ๒๑๐๑๒๓ 9c80de2f0f4f2ce16c3725f820987094c5 42646799 ๒๑๐๑๒๓ 19

c80de2f0f4f2ce16c3725f820987094c5 42646799 ๒๑๐๑๒๓ 33c80de2f0f4f2ce16c3725f820987094c5 42646799 ๒๑๐๑๒๓ 37c80de2f0f4f2ce16c3725f820987094c5 42646799 ๒๑๐๑๒๓ 48

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ กล่าวบรรยายสรุปถึงสภาพแวดล้อมและการเตรียมความพร้อมในการบริการและดูแลผู้ป่วยว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ปรับปรุงอาคารหอพักนักกีฬา 14 ชั้น บริเวณพื้นที่ด้านในของมหาวิทยาลัย ให้เป็นโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ จำนวน 308 ห้อง รองรับผู้เข้าพักได้ 420 คน โดยจะรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่ผ่านระยะเฝ้าระวังอันตรายจากอาการแทรกซ้อน มาพักรักษาตัวหลังอาการทุเลา เพื่อรอให้ร่างกายแข็งแรงและตรวจไม่พบเชื้อจึงให้กลับบ้าน ภายในโรงพยาบาลสนามมีการแบ่งโซนการทำงานชัดเจน แยกบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ออกจากผู้ป่วย จะสื่อสารระหว่างกันโดยผ่านกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งทุกห้องพร้อมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียจากห้องพักเพื่อความปลอดภัยของชุมชนรอบมหาวิทยาลัย มีแพทย์ จิตแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หมุนเวียนมาพบปะพูดคุยเพื่อการรักษาและการบำบัดเยียวยาเป็นประจำ ขณะนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่กลับบ้านแล้ว เหลือเพียง 4 ราย ที่รอดูอาการเพื่อรอส่งกลับบ้าน ซึ่งศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว.ได้สนทนาให้กำลังใจกับผู้ป่วย ผ่านกล้องวงจรปิดและระบบสื่อสารของโรงพยาบาลอีกด้วย

จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและรองศาสตราจารย์ นายแพทย์พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้นำคณะของ รมว.อว. และคณะของผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เดินทางมาบริเวณพื้นที่ด้านหน้ามหาวิทยาลัย ริมถนนพหลโยธิน เข้าเยี่ยมชมระบบการให้บริการประชาชนและบริการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ที่หอผู้ป่วยวิกฤตบ้านปูและห้องผู้ป่วยความดันลบขนาดใหญ่ ชั้น 1 อาคารทหารไทย และหอผู้ป่วยวิกฤตเมฆสวรรค์ ชั้น 3 อาคารกิตติวัฒนา รวมถึงหน่วยคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

c80de2f0f4f2ce16c3725f820987094c5 42646799 ๒๑๐๑๒๓ 31c80de2f0f4f2ce16c3725f820987094c5 42646799 ๒๑๐๑๒๓ 46
จากนั้น รมว.อว. คณะผู้บริหาร มธ. และคณะฝ่ายปกครองของจังหวัดปทุมธานี ได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับการให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลของคณะแพทย์ ภายใต้การกำกับ อว. แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียง.

c80de2f0f4f2ce16c3725f820987094c5 42646799 ๒๑๐๑๒๓ 54

c80de2f0f4f2ce16c3725f820987094c5 42646799 ๒๑๐๑๒๓ 53

ถ่ายภาพ : อินทิรา บัวลอย
เขียนข่าว : ปิยาณี วิริยานนท์

เผยแพร่ข่าว : ปราณี ชื่นอารมณ์
ส่วนสื่อสารองค์กร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2039 5609 Facebook : @opsMHESI/