Logo websub f6ec0

ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่

วิสัยทัศน์ และ ภารกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนและประสานการตรวจราชการ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวง

 

ภารกิจ

 1. จัดทำแผนการตรวจราชการประจำปีของกระทรวง
 2. ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดตามแผนการตรวจราชการประจำปี
 3. ติดตาม ประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดตามแผนการตรวจราชการประจำปี
 4. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัด
 5. ประสานงานการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากการตรวจราชการ
 6. พัฒนาระบบ กลไกสนับสนุนการตรวจราชการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ และสร้างเครือข่ายประสานงานตรวจราชการ
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างบุคลากรหน่วยงาน

 

   
   

 

เนม 

นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม     
 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง         
       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
                                         

process รองจัน 3 73838 

 นางสาวจันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์
        ผู้ตรวจราชการกระทรวง         
       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

 

พี่เล็ก

 

นางสาววรรณพร ปึงวัชรสมิทธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

 

 

 พี่นก

 

นางสาวจิตติมา เอื้อทิตย์สกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

 

  

พี่นัน 

 

นางสาวนันทกานต์ สัตยวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

พนิดา อ่อนมั่น2 

 

นางพนิดา อ่อนมั่น
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

พี่ช้อย

 

นายสมศักดิ์ จ้อยทองมูล
พนักงานบริการเอกสาร

 

 บีม

 

นางสาวนุชนลิน จำรูญ
นักจัดการงานทั่วไป

 

13

 

 นางสาวภัทราพร สะอาดดี
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

   

 

พี่ช้อย

 

นางสาวจตุรพร วิศนุนาถนคร
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

12 

 

นางสาวจตุพร สร้อยทอง
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

16

 

 นางสาวสุวนันท์ ได้ดี
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

ติดต่อหน่วยงาน

 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  โทรศัพท์ 02 333 3934

 • ผู้อำนวยการกลุ่ม
  โทรศัพท์ 02 333 3832
 

เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ สป.อว. เพื่อเข้าสู่มาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวง โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป