Logo websub f6ec0

ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่

บริการห้องประชุมสารสนเทศ (ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง)

    บริการห้องประชุมสารสนเทศ (ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : MOC) ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า เปิดให้บริการจัดการประชุมสำหรับบุคคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหรือหน่วยงานภาครัฐ เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ในเวลาราชการ)  สามารถตรวจสอบสถานะห้องประชุม ได้ที่ ระบบจองใช้งานห้องประชุมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่ สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ โทร. 0 2333 3700 ต่อ 3813

  • สร้าง .

บริการห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

บริการห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง ในวันและเวลาราชการ (ที่ตั้ง ชั้น 7 อาคาร พระจอมเกล้า สป.วท.) สำหรับหน่วยงานใน สป.วท. โดยสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ โทร. 0 2333 3700 ต่อ 7003

  • สร้าง .

พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

จัดฝึกอบรมและกิจกรรมสร้างความตระหนักด้านดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรในองค์กร ให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถรองรับการปฏิบัติงาน การบริหารงานและการบริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และปลอดภัย โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://training.most.go.th

 

  • สร้าง .

เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ สป.อว. เพื่อเข้าสู่มาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวง โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป