(ร่าง)  ประกาศกระทรวง เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ....

logo PS22

 

เอกสาร   (ร่าง)  ประกาศกระทรวง เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ....

 

 

  Scan  QR Code เพื่อตอบแบบสอบถาม 

(ร่าง)  ประกาศกระทรวง เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ....

 

แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดม

 

https://docs.google.com/forms/d/1TwOHWzbgZZE8iVDVOSaH4vYj2hcxE5k7711pAJxvsnQ/viewform?edit_requested=true

 

 

สป.อว.(ภารกิจด้านการอุดมศึกษา)

ถนนศรีอยุธยา. ราชเทวี. กรุงเทพฯ 10400