Group 6 e96bf

ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
  รู้จักกับหน่วยงาน

  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  เป็นหน่วยงานบูรณาการงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

  อัพเดทล่าสุดจากเรา

  อัพเดทล่าสุดจากเรา

  คลังวิดีโอ

  ดูวิดีโอทั้งหมด

  โครงการสำคัญ

  โครงการสำคัญต่างๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  ดูทั้งหมด

  บริการของเรา

  บริการต่างๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  จุดรวมบริการของ สป.อว. ที่ให้บริการกับสถาบันอุดมศึกษา อาทิเช่น ระบบฐานข้อมูล CWIE , การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา , ระบบคลังข้อมูลอุดมศึกษา , สถิติอุดมศึกษา เป็นต้น

  จุดรวมบริการของ สป.อว. ที่ให้บริการกับนักศึกษาและบุคคลากร อาทิเช่น ศูนย์กลางข้อมูลเปิด (MHESI OPEN DATA) , ภาวะการหางานทำของบัณฑิต , ระบบข้อมูลประกันคุณภาพ, สถิติอุดมศึกษา เป็นต้น

  เป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลเปิดของ อว. ที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ตลอดเวลา โดยข้อมูลที่เผยแพร่อยู่ในรูปแบบไฟล์ที่สามารถแสดง ตัวอย่างข้อมูลแบบอัตโนมัติ ให้กับชุดข้อมูลที่เผยแพร่ได้

  เอกสารเผยแพร่
  โมไบล์แอพพลิเคชั่น
  อินโฟกราฟิก
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือเวียนหน่วยงานภายนอก
  ประชุม อบรม สัมมนา

  เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ สป.อว. เพื่อเข้าสู่มาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวง โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป