เรียน    มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและกำกับ

 

                    สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๗๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม๒๕๖๔ เรื่อง ผลการสำรวจการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแผนปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔

                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

 

 

ผู้เผยแพร่ จิตรานุช

สำนักผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทร 0 2333 3700 ต่อ 5011,5013

ลิงก์เว็บไซต์ภายใน