sdafWE4W

ปลัด อว. นำทีมตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามของ อว. ในจังหวัดสมุทรปราการ ให้กำลังใจและขอบคุณผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ พร้อมขอบคุณทีมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ สสจ. และนายอำเภอบางพลี ยืนยันว่า อว. เป็นกำลังสำคัญในการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19

FDGHFHMGB   GDGJSF

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำคณะผู้บริหาร อว.ประกอบด้วย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อํานวยการสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวง นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สป.อว. ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามของ อว.ในจังหวัดสมุทรปราการ ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์พรชัย มูลพฤกษ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.นพ.ธเนศ ปิติธรรมภรณ์ ดร.นพ.พงศกร อธิกเสวตพฤกษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ นพ.สิทธาคม ผู้สันติ รองผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ นายแพทย์นนท์ จินดาเวช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งนายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอบางพลี ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม พร้อมสรุปการเตรียมการรองรับผู้ป่วยในอนาคต

S 4521991

“ผู้บริหาร อว. มาเยี่ยมในวันนี้ เพื่อให้กำลังใจคนของ อว.ที่จัดเตรียมโรงพยาบาลที่สถาบันการแพทย์รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์และโรงพยาบาลสนามของมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ ซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งเดียวของจังหวัดและสามารถเพิ่มเตียงได้ถึง 1,000 เตียง ทางสาธารณสุขจังหวัดและนายอำเภอบางพลียืนยันว่า อว. เป็นกำลังสำคัญในการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 และมีประโยชน์อย่างมากกับจังหวัดสมุทรปราการ อีกทั้งได้ฝากขอขอบคุณ ม.มหิดล มรภ.ธนบุรี และทีมงาน อว.ทุกคนที่ทำงานหนักแม้แต่ในวันหยุด ซึ่งผมเองก็ต้องขอขอบคุณแทนคนไทยทุกคนด้วย” ปลัด อว. กล่าวในตอนท้าย